PENZION U TELČE

 ​  728 510 707, 724 934 099

GDPR

GDPR Informace:

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Ubytovací služby Libor Hýka, Mrákotín č.p. 11, 588 54 Mrákotín, IČ 69656266, tel. 728 510 707, e-mail: info@penzionutelce.cz

Oznámení o zpracování osobních údajů:

V rámci činnosti jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

 • Vedení osobních údajů ubytovávaných cizincůve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen „Zákon o pobytu cizinců“). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, datum počátku a datum konce ubytování.
 • Vedení osobních údajů ubytovaných občanů ČR osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1 písm. b) obecného nařízení, v rozsahu: jméno, příjmení, č. OP nebo pasu, místo trvalého pobytu, datum počátku a datum konce ubytování. To vše v souladu s ustanoveními §§ 2326-2331 a 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Dále pro účely plnění právní povinnosti plateb poplatků za rekreační a lázeňský pobyt ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen: „Zákon o místních poplatcích“), na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení, zpracovává dále tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, č. OP, datum počátku a konce ubytování.

Předávání osobních údajů:

 • Osobní údaje cizinců jsou dále předávány Policii ČR – povinné hlášení ve smyslu Zákona o pobytu cizinců.
 • Osobní údaje ubytovaných jsou dále předávány Obecnímu úřadu v Mrákotíně na základě Zákona o místních poplatcích.
 • Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Práva subjektů údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 • Práno na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • Právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • Právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • Právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • Právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušováno nařízení (čl. 77)

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména tím, že osobní údaje jsou uchovávány v uzamčených a jinak nepřístupných prostorách.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup jiné osoby.
 4. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 5. Správce zachovává mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Mlčenlivost trvá i po skončení závazkového vztahu s klienty.